Uvjeti korištenja – samouslužni uređaji

Uvjeti korištenja:

Članak 1.

1.1. Usluga mPlati omogućuje kupnju proizvoda i usluga za ugovorene partnere u Republici Hrvatskoj, a naplata se vrši preko mobilnog računa Telekom operatera.

Članak 2.

2.1. Način plaćanja usluge odvija se na sljedeći način: Korisnik šalje SMS poruku s odgovarajućom oznakom uređaja – kôdom na kratki broj 705101. Kôd, odnosno oznaka samouslužnog uređaja, nalazi se istaknut na samouslužnom uređaju.

2.2. Korisnik prima potvrdu plaćanja u obliku SMS poruke na svoj mobilni telefon s podacima o:

  • Datumu provođenja transakcije
  • Kôdom – oznaka samouslužnog uređaja
  • Naplaćenom iznosu
  • Ugovornom partneru
  • Iznosu naknade za plaćanje

2.3. U slučaju da sustav ne zaprimi informaciju o nalogu za plaćanje od strane Korisnika, zahtjev će biti storniran i transakcija se neće provesti niti naplatiti Korisniku o čemu će biti obaviješten SMS porukom.

2.4. U slučaju nemogućnosti provođenja transakcije iz bilo kojeg drugog razloga, ista će biti stornirana te Korisniku neće biti terećena na njegov račun o čemu će biti obaviješten SMS porukom.

Članak 3. (Cijene)

Cijena usluge je utvrđena cjenikom pojedinog davatelja roba i usluga. Cijena naknade za plaćanje za Korisnike iznosi:

  • 0,75kn (s PDV-om), jednokratno za korisnike Hrvatskog telekoma, Simpe i Bonbona
  • 0,89kn (s PDV-om), jednokratno za A1 korisnike

Iznos cijene roba i usluga te naknade za plaćanje teretit će račun Korisnika samo u slučaju uspješno provedene transakcije.

Uvjeti se primjenjuju od 01.07.2016. godine.

LOGOTIP_trilix

Nazad na mPlati za samouslužne uređaje